www.revizni-technik.cz
© www.revizni - technik.cz
Termíny revizí a rozdělení spotřebičů Termíny revizí telefon
Provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů: Kontroly   nepřipevněných   elektrických   spotřebičů   provádí   jejich   uživatel   před   jejich použitím.   Termín   „před   použitím“   se   u   spotřebičů   skupiny   D   vztahuje   na   zahájení činnosti   (např.   výuky   ve   škole   atp.)   nebo   před   poskytnutím   dalšímu   uživateli   (např. dalšímu hostu v hotelovém pokoji atp.). K   tomu,   jak   tuto   činnost   provádět,   musí   být   uživatel   poučen   (poučení   se   nevztahuje na hotelové a ubytované hosty, nemocniční pacienty atp.). Poznámka:    K    tomuto    poučení    slouží    ve    smyslu    nařízení    vlády    č.    378/2001    Sb., návod    výrobce    nebo    dodavatele    obsažený    v    jeho    průvodní    dokumentaci    nebo místní provozní bezpečnostní předpis. Revize elektrických spotřebičů zajišťuje: 1) jejich provozovatel (v případě dlouhodobého pronájmu jejich uživatel)     a) vždy při každé předpokládané nebo zjištěné závadě (např. podezření      na poškození proudem, nárazem, tekutinou apod.) k ověření jejich      stavu z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem     b) pravidelně ve lhůtách stanovených (tabulka 1) 2) opravář (právnická nebo podnikající fyzická osoba) vždy po jejich opravě   Tabulka 1 – Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů:
Skupina elektr. spotřebičů:
Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce *)
Ostatní nepřipevněné spotřebiče:
A
B
C
D
E
Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání
Třídy I
Třídy II a III
Třídy I
Třídy II a III
Třídy I
Třídy II a III
Třídy I
Třídy II a III
1 x za 3 měsíce
1 x za 6 měsíců
1 x za 6 měsíců
1 x za 12 měsíců
1 x za 12 měsíců
1 x za 12 měsíců
1 x za 16 měsíců
1 x za 24 měsíců
1 x za 24 měsíců
1 x za 24 měsíců
*) Zahrnuje i elektrické ruční nářadí
Poznámky: 1) První pravidelná revize se provádí nejpozději ve lhůtě dané tabulkou 1 od uvedení do provozu. 2) V případě velmi častého používání elektrického ručního nářadí (s nářadím se pracuje např. delší dobu než 250     provozních hodin za rok), je vhodné kratší lhůty pravidelných revizí stanovit místním provozním bezpečnostním     předpisem. 3) Lhůty kontrol a revizí se uplatňují také u elektrických spotřebičů i v případě jejich dlouhodobého pronájmu. 4) Kontroly a revize se vztahují i na prodlužovací a odpojitelné přívody. V případě, že přívod obsahuje ochranný vodič,     ověřuje se jeho celistvost a odpor a aplikují se lhůty pro spotřebiče třídy ochrany I. 5) Pro prodlužovací přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako lhůty uvedené pro spotřebiče     držené v ruce. Pro odpojitelné přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako pro spotřebič,     se kterým se používají. 6) Elektrické spotřebiče provozované v záruční lhůtě (stanovené zákonem, výrobcem nebo prodejcem) se revidují pouze     v rozsahu nevyžadujícím zásah do jejich konstrukce. Prohlídka se provádí podle 6.3.1 a dále se provádějí měření     elektrických parametrů. Termín první revize se počítá od uvedení do provozu. 7) U spotřebičů třídy ochrany I a prodlužovacích a odpojitelných přívodů se před uvedením do provozu doporučuje ověřit     spojitost ochranného vodiče. 8) Lhůty pravidelných revizí mohou být případně na základě analýzy rizik stanoveny odlišně.
martin.hrdy@revizni-technik.cz E-mail: email
Contact Us:
Rozdělení elektrických spotřebičů podle užívání: Skupina A – Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli. Skupina B – Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.). Skupina C – Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách. Skupina D – Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny atp.). Skupina E – Spotřebiče používané při administrativní činnosti. Poznámka: Rozdělení do skupin nemá vliv na vlastní průběh revize. Je důležité pro provozovatele, pro určení lhůt mezi revizemi podle tabulky 1. Pokud pracovníkovi, který provádí revizi, není známo, do které skupiny je revidovaný spotřebič zařazen, nebrání mu to v řádném provedení revize.
Dokumenty k vytištění
Ceník k vytištění ve formátu Pdf.   Kontroly a revize spotřebičů k vytištění ve formátu Pdf. Kontakty k vytištění ve formátu Pdf.
ceník měřící přístroj kontakty